Vše, co jste chtěli vědět o soudních překladech a báli jste se zeptat

Soudní překlady

Soudní překlad (též nazývaný jako ověřený/úřední překlad, překlad se soudním/kulatým razítkem, překlad s tlumočnickou doložkou nebo justiční překlad) je speciální forma překladu, která je uznávána a schvalována soudy, úřady, orgány státní správy a dalšími oficiálními – českými i zahraničními – institucemi.

Tento druh překladu se používá především pro důležité dokumenty, jako jsou právní dokumenty, smlouvy, soudní rozhodnutí, osvědčení, notářské zápisy, doklady totožnosti a podobně.

Jak má správně vypadat soudní překlad?

Soudní překlad musí být ověřen kvalifikovaným překladatelem nebo tlumočníkem, který je oprávněn udělovat ověření a mít pověření k práci pro soudy a úřady. Soudního tlumočníka jmenuje krajský soud v místě jeho bydliště.

Ověřený překlad je obvykle doplněn oficiální pečetí – kulatým razítkem – překladatele a jeho podpisem, což zajišťuje autentičnost a pravost překladu. Jeho nedílnou součástí je tzv. tlumočnická/překladatelská doložka.

Překlad musí přesně a srozumitelně zachovávat obsah originálního dokumentu, aby se zamezilo nedorozuměním a nepřesnostem.

Soudní překlady a jejich využití

Soudní překlady jsou často požadovány ve formálních situacích, jako je soudní řízení, imigrační žádosti, udělování občanství, právní transakce, různé formy žádostí a stížností a podobně. Je důležité si uvědomit, že standardy a požadavky na soudní překlady se mohou lišit v různých zemích a jurisdikcích, proto je vhodné se informovat o specifických pravidlech platných v zemi, ve které budete oficiální doklad překládat.

Na co si dát u překladů pozor

Při zadávání soudního překladu je třeba si uvědomit, že samotný překlad musí být nerozlučně svázán s originálním dokumentem. Překladatel svázáním a svou pečetí poskytuje důkaz o autentičností. Není potom pochyb, jaký dokument byl překládán. Zároveň je tím zajištěna neporušitelnost dvojjazyčného dokumentu. Pečeť zajišťuje, že originál ani překlad samotný nebude zaměněn za jiný text.

Soudním překladem získáte tedy jednoznačný a nezpochybnitelný dokument s právní platností stejnou, jako má dokument originální.

Dodržením tohoto postupu ale přicházíte o původní, originální dokument. V případě rodného listu může být taková ztráta komplikací, v případě cestovních dokladů je překlad originálu dokonce fyzicky nemožný. Chcete-li se této ztrátě vyhnout, doporučujeme navštívit notáře a pořídit si notářsky ověřenou kopii dokumentu určeného k překladu. Překladateli potom předložíte ke zpracování buď původní originál nebo ověřenou kopii. V případě, že se zdrojovým dokumentem stane ověřená kopie, přeložíme v rámci soudního překladu i notářskou doložku. Nakonec tedy získáte originál svého dokladu v dvojjazyčné podobě.

Elektronické soudní překlady

V současné době je možné zpracovat soudní překlady také v elektronické verzi. V případě digitální podoby je překlad vytvořen a uchováván v elektronickém formátu (PDF, DOCX, TXT apod.) a opatřen elektronickým podpisem a časovým razítkem a má omezenou platnost, zpravidla 5 let. Elektronický soudní překlad je možné v případě potřeby zkonvertovat do podoby listinné, a to na jakékoli pobočce České pošty se službou Czech Point, a to i opakovaně.

Všem našim zákazníkům ale doporučujeme, aby si předem ověřili, zda úřad, kterému překlad předkládáte, soudní překlady v elektronické podobě akceptuje.

czeXpress international s.r.o.